Palestrantes: 

Adolfo Sachsida

Ministro de Minas e Energia do Brasil