Palestrantes: 

Rafaele Delboni

Analista Sociopatrimonial, Engie Brasil Energia